漢字拼音大全

a開(kāi)頭的拼音

a ai an ang ao

b開(kāi)頭的拼音

ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

e開(kāi)頭的拼音

e ei en eng er

f開(kāi)頭的拼音

fa fan fang fei fen feng fo fou fu fiao

g開(kāi)頭的拼音

ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

h開(kāi)頭的拼音

ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

j開(kāi)頭的拼音

ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

k開(kāi)頭的拼音

ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo kei

m開(kāi)頭的拼音

m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

o開(kāi)頭的拼音

o ou

p開(kāi)頭的拼音

pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

q開(kāi)頭的拼音

qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

r開(kāi)頭的拼音

ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

t開(kāi)頭的拼音

ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

w開(kāi)頭的拼音

wa wai wan wang wei wen weng wo wu

x開(kāi)頭的拼音

xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

y開(kāi)頭的拼音

ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun